Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky platné od 1. 9. 2022

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále také jako „VOP“, vydané podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „NOZ“), se vztahují na činnost společnosti NK Online s.r.o., Poštovská 68/3, 602 00 Brno, IČ: 13 960 857, DIČ: CZ13 960 857 (dále jen „zhotovitel“) a fyzických nebo právnických osob (dále jen „objednatel“ nebo „objednatelé“), kteří si u zhotovitele objednávají jazykové, marketingové a jiné služby (dále jen „služby“).

2. Zhotovitel i objednatel (dále také jako „smluvní strany“) se zavazují se těmito podmínkami řídit.

3. Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást písemné smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem, pokud taková smlouva byla uzavřena. Odchylná ujednání v uzavřené smlouvě o dílo mají přednost před zněním v těchto Všeobecných obchodních podmínkách.

4. Smlouva mezi objednatelem a zhotovitelem vzniká i bez uzavření písemné smlouvy o dílo, a to na základě písemné objednávky, která byla potvrzena (odsouhlasena) zhotovitelem i objednatelem. Takto odsouhlasená objednávka je závazná a tyto Všeobecné podmínky jsou její nedílnou součástí. Za písemnou objednávku se považuje také objednávka zaslaná nebo potvrzená elektronickou cestou nebo objednávka uskutečněná prostřednictvím webového formuláře na internetových stránkách zhotovitele.

II. Objednání a specifikace služeb

1. Služby objednatel u zhotovitele objednává na základě jednotlivých objednávek. Tato objednávka musí obsahovat následující údaje:

  • fakturační a kontaktní údaje objednatele včetně identifikace a kontaktu na kontaktní osobu objednatele,
  • identifikační a daňové identifikační číslo, jednáli objednatel v zastoupení podnikatelského subjektu a jeli subjekt plátcem DPH,
  • předmět marketingových či jiných služeb,
  • celkový počet jednotek, jednotkovou cenu, celkovou cenu a termín vyhotovení,
  • účel, ke kterému bude dílo vyhotovené v rámci dané objednávky použito – jedná se především o případnou veřejnou prezentaci nebo publikaci výsledku objednávky nebo jeho právní užití či jiné užití, které vyžaduje provedení příslušných kontrol; nebudeli zhotoviteli tento účel sdělen, má se za to, že je výsledek objednávky určen k obecnému účelu, a nikoliv k publikaci,

2. V případě, že objednávka vystavená objednatelem všechny výše uvedené údaje neobsahuje, případně obsahuje údaje nesprávné, zhotovitel vystaví a předá objednateli objednávku doplněnou o chybějící nebo správné údaje. Objednávku obě strany potvrdí.

3. Odesláním objednávky objednatel stvrzuje svůj souhlas se všemi body těchto obchodních podmínek. Objednávka je uskutečněna v okamžiku doručení elektronického formuláře z internetových stránek zhotovitele, emailu s objednávkou nebo jejím potvrzením, popř. telefonicky či osobně.

4. Zhotovitel se zavazuje potvrdit přijetí objednávky bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 24 hodin od jejího doručení. V případě nedoručení objednávky z důvodu selhání komunikačních cest (např. nefungující e-mail z důvodu výpadku elektřiny nebo internetového připojení) nenese zhotovitel odpovědnost za nedoručení nebo zpoždění objednávky či vyhotovení a zaslání objednané služby.

III. Storno podmínky

1. V případě stornování jednotlivé objednávky služeb zaplatí objednatel již zrealizovanou část díla.

2. Zhotovitel i objednatel jsou oprávnění stornovat jednotlivou objednávku služeb i písemnou dohodou smluvních stran nebo v případě zásahu vyšší moci. V takovém případě povinnost zaplatit stornopoplatky neplatí.

IV. Práva a povinnosti zhotovitele a objednatele

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele služby dle požadavků objednatele. Zhotovitel si vyhrazuje právo odmítnout objednávku, jejíž obsah je v rozporu s Ústavou ČR, zákony ČR, zákony Evropské unie, Listinou základních práv a svobod, v rozporu s dobrými mravy nebo jakýmkoliv způsobem propaguje násilí, rasismus nebo rasovou intoleranci.

2. Objednatel se zavazuje vždy řádně zhotoviteli předat požadavek na provedení služby spolu s podklady pro tyto služby, které budou způsobilé pro jejich provedení, provedené služby od zhotovitele řádně převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu.

3. Zhotovitel se zavazuje provádět služby s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, požadavky objednatele a ustanovení těchto VOP. Zhotovitel bude provádět požadované služby pouze prostřednictvím odborně způsobilých osob, a to pod svým osobním vedením. Zhotovitel je odpovědný za to, že objednané služby budou provedeny včas a řádně.

4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele k provedení služeb a nevhodnost požadavků objednatele, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Jestliže nevhodné věci nebo požadavky překážejí v řádném provádění služeb, je zhotovitel povinen provádění služeb v nezbytném rozsahu přerušit nebo zcela zastavit do doby výměny věcí nebo do doby zrušení nevhodných požadavků nebo písemného sdělení, že objednatel na jejich dodržení trvá. Termín vyhotovení se pak prodlužuje o dobu přerušením vyvolanou.

5. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na jejich dodržení trval, nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.

6. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o obsahu všech podkladů a materiálů, které obdržel od objednatele k provedení služeb, a zavazuje se s nimi nakládat jako s důvěrnými ve smyslu obchodního tajemství. Zhotovitel si vyhrazuje právo použít vzorek grafických výstupů a kvalitativní a kvantitativní výsledky poskytnutých marketingových a jiných služeb ve formě reference na svých webových stránkách. Zhotovitel se zavazuje, že takovýto vzorek nebude obsahovat žádné citlivé nebo osobní údaje objednatele.

7. Objednatel se zavazuje, že nebude bez souhlasu zhotovitele přímo kontaktovat dodavatele marketingových či jiných služeb. Jestliže se souhlasem zhotovitele dojde ke kontaktu objednatele a dodavatele služeb, zavazuje se objednatel neprojednávat záležitosti týkající se obchodních podmínek prováděné služby. Objednatel se zavazuje informovat zhotovitele o případných změnách nebo novém ujednání objednaných služeb mezi objednatelem a dodavatelem.

8. Objednatel souhlasí s uvedením svého jména nebo obchodní firmy v marketingových a obchodních materiálech zhotovitele.

9. Objednatel v souladu s ustanovením zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, dává zhotoviteli souhlas s uchováváním a zpracováním svých osobních údajů poskytnutých zhotoviteli, a to pro vnitřní potřebu zhotovitele, pro plnění povinností zhotovitele, které mu ukládá právní řád ČR, a pro účely obchodní komunikace, a to na dobu do odvolání tohoto souhlasu (nejvýše na dobu deseti let).

V. Vyšší moc

1. Objednatel ani zhotovitel nemohou nést odpovědnost za nesplnění svých smluvních závazků z důvodu vyšší moci. Pod pojmem vyšší moc se rozumí působení nepředvídatelných událostí vyskytnuvších se po sjednání služby, které jsou mimo možnosti zvládnutí smluvními stranami, nebo proti kterým nemohou strany přijmout dostatečná opatření, jako jsou např. stávky, výluky, blokády, válka nebo hrozba války, pirátství, mobilizace, převraty, protivládní povstání či nepokoje, epidemie, teroristické útoky, živelné pohromy, embarga, nedostatek surovin, vody či energie, přírodní pohromy takového rozsahu, že zabraňují nebo zpožďují plnění smluvních závazků některé ze smluvních stran.

2. Strana, která se dovolává vyšší moci, je povinna bez prodlení informovat druhou stranu o události, jejím začátku a pravděpodobném trvání. Podobným způsobem musí být sdělen okamžik ukončení události.

3. Strana, na kterou se aplikuje případ vyšší moci, musí učinit patřičná opatření pro omezení nebo minimalizaci důsledků těchto událostí a k tomu musí předložit podrobný plán druhé straně. Objednatel i zhotovitel musí spolupracovat při předcházení zpožděním nebo jakýmkoliv jiným následkům. Strana, která se dovolává vyšší moci, je povinna podrobně dokladovat její vliv na plnění příslušného ustanovení objednávky.

VI. Cenové podmínky

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení služeb sjednanou cenu.

2. Zhotovitelem vyhotovená kalkulace je vyhotovena na základě objednatelem zaslaných nebo zpřístupněných podkladů.

3. Cena je stanovena jednotkově dohodou stran prostřednictvím objednávky vystavené v souladu s těmito VOP.

4. Všechny zhotovitelem uváděné ceny jsou uváděny bez DPH dle aktuální zákonné sazby.

VII. Způsob dodání

1. Způsob dodání vyhotovené služby je předmětem dohody mezi objednatelem a zhotovitelem.

2. Zhotovitel nenese odpovědnost za nedoručení vyhotovené služby z důvodu výpadku elektřiny, internetového připojení nebo jiných skutečností bránících doručení, které zhotovitel nemohl sám ovlivnit.

3. V případě odevzdání služby poštou nebo kurýrem se bere jako okamžik doručení vyhotovené služby datum a čas odeslání ze strany zhotovitele.

4. Objednatel se zavazuje bezprostředně po obdržení provedené služby potvrdit její přijetí zhotoviteli. Pokud objednatel nepotvrdí přijetí provedené služby do 24 hodin od okamžiku odeslání ze strany zhotovitele, má se za to, že objednatel provedenou služby řádně a včas obdržel.

VIII. Platební podmínky

1. Zhotovitel vystaví na poskytovanou službu objednateli fakturu, jejíž splatnost je 14 dnů od data vystavení, neníli dohodnuto jinak. Objednatel uhradí fakturovanou částku na číslo účtu zhotovitele.

2. Objednatel souhlasí, že v případě prodlení objednatele s platbou fakturované částky za provedené služby je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % dlužné částky za každý den prodlení.

3. Objednatel je povinen informovat zhotovitele o všech okolnostech, které by mohly mít vliv na provedení úhrady za provedenou práci. Objednatel je také povinen informovat zhotovitele o tom, jestli bylo vydáno rozhodnutí o prohlášení konkursu na jeho majetek nebo pokud vstoupil do likvidace.

4. Zhotovitel je oprávněn vystavit objednateli zálohovou fakturu před zahájením prací nebo v průběhu prováděných prací. Zálohová faktura je splatná v termínu splatnosti uvedeném na faktuře.

5. Zhotovitel si vyhrazuje právo pozastavit práce v případě neuhrazení zálohové faktury ze strany objednatele. Termín vyhotovení se pak prodlužuje o dobu přerušením vyvolanou.

6. Objednatel souhlasí, že vlastnictví vyhotovené služby na něj přechází až po úplném zaplacení celé ceny za provedenou službu. Do té doby je vyhotovená služba majetkem zhotovitele.

IX. Reklamace

1. Objednatel se zavazuje zkontrolovat kvalitu zhotovitelem vyhotovených služeb bez zbytečného odkladu po přijetí služby. V případě, že služba byla zhotovitelem dodána v neodpovídající kvalitě, rozsahu nebo termínu, je objednatel oprávněn poskytnutou službu reklamovat, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od termínu dodání vyhotovené služby.

2. Reklamaci vyhotovené služby je možné uplatnit osobně, telefonicky nebo elektronickou poštou. Reklamace musí obsahovat konkrétní důvod reklamace, popis charakteru vad včetně vyznačení jejich výskytu a případně také návrh na řešení reklamace.

3. Vyhotovená služba má vady, pokud nebyla provedena v souladu s objednávkou nebo v odpovídající kvalitě. V ostatních případech se má za to, že služba byla poskytnuta řádně.

4. Zhotovitel je povinen přezkoumat důvod reklamace a zhodnotit její oprávněnost. Svoje vyjádření je zhotovitel povinen odůvodnit. Pokud bude reklamace zhotovitelem označena za oprávněnou, provede zhotovitel na vlastní náklady opravu nebo objednateli poskytne adekvátní slevu odpovídající charakteru a rozsahu vad.

5. Objednatel není oprávněn reklamaci uplatnit více než jednou nebo ji uplatnit na vady, které byly zhotovitelem odstraněny ve sjednaném termínu.

6. Pokud mezi zhotovitelem a objednatelem vznikne spor o oprávněnosti nároků objednatele na uplatnění odpovědnosti zhotovitele za vady nebo o výši slevy, zavazuje se zhotovitel i objednatel řešit tento spor mimosoudní cestou, a to formou znaleckého posudku nezávislého soudního znalce zvoleného dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem. S výší ceny za provedení znaleckého posudku budou seznámeny obě strany před jeho provedením. Zálohu na vyhotovení znaleckého posudku jsou povinni uhradit objednatel i zhotovitel nezávislému znalci ve stejné výši. V případě oprávněné reklamace ponese náklady na vyhotovení znaleckého posudku zhotovitel, v případě neoprávněné reklamace ponese náklady objednatel.

7. V případě oprávněné reklamace bude výše slevy z ceny vyhotovené služby stanovena na základě znaleckého posudku. Za případnou škodu způsobenou vadami provedené služby odpovídá zhotovitel, a to do výše ceny služby.

X. Ostatní

1. Smluvní vztah mezi objednatelem a zhotovitelem se řídí právním řádem České republiky.

2. V otázkách neupravených konkrétní objednávkou a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se smluvní vztah mezi objednatelem a zhotovitelem řídí ustanoveními zákona č. 89/2012, občanský zákoník.

Inspirujte se na blogu

NK Online | Fungující online marketing

Zavolejte nám

NK Online | Fungující online marketing

Napište nám e‑mail

NK Online | Fungující online marketing